October 19, 2023 8:37 am

,

Τα πρότυπα δεδομένων ΜΕΔ της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών γίνονται υποχρεωτικά στις 19 Οκτωβρίου 2023: Η Debitos προσφέρει μια ολοκληρωμένη λύση

  • Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών δημοσιεύουν τελικά υποδείγματα δεδομένων ΜΕΔ, συμπεριλαμβανομένων 69 υποχρεωτικών πεδίων
  • Τα πρότυπα δεδομένων στοχεύουν στη δημιουργία συνεπών προτύπων δεδομένων, στοχεύοντας στη βελτίωση της σύγκρισης μεταξύ συναλλαγών, της διευκόλυνσης της δέουσας επιμέλειας και των αποτιμήσεων περιουσιακών στοιχείων καθώς και του περιορισμού της διασποράς προσφοράς-ζήτησης
  • Η Debitos έχει συνεργαστεί στενά με ρυθμιστικές αρχές για την ανάπτυξη μιας σειράς εργαλείων που έχουν σχεδιαστεί για την απλοποίηση και την αυτοματοποίηση της κανονιστικής συμμόρφωσης

Φρανκφούρτη – 19 Οκτωβρίου 2023 – Από σήμερα η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (EBA) και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (EC) καθιστούν υποχρεωτική τη χρήση προτύπων δεδομένων για τις συναλλαγές ευρωπαϊκών μη εξυπηρετούμενων δανείων (ΜΕΔ). Αυτή η σημαντική εξέλιξη υπογραμμίζει την αυξανόμενη θεσμοθέτηση της δευτερογενούς αγοράς χρέους της Ευρώπης. Οι τράπεζες πρέπει να συμμορφώνονται με αυτά τα πρότυπα για όλες τις συναλλαγές που σχετίζονται με πιστώσεις που χορηγήθηκαν την ή μετά την 1η Ιουλίου 2018, οι οποίες κατέστησαν μη εξυπηρετούμενες μετά τις 28 Δεκεμβρίου 2021, με λίγες εξαιρέσεις. Αν και η ρυθμιστική αρχή δεν έχει επιβάλει κυρώσεις ή απαιτήσεις υποβολής εκθέσεων, αναμένεται ότι η χρήση των προτύπων θα αποτελεί μέρος των ρυθμιστικών εποπτικών αξιολογήσεων για την πλευρά των τραπεζών.

Τον Δεκέμβριο του 2022, η EBA δημοσίευσε το τελικό προσχέδιο των Τεχνικών Προτύπων Εφαρμογής (ITS) για τα πρότυπα δεδομένων συναλλαγών ΜΕΔ. Τον περασμένο μήνα, στις 26 Σεπτεμβρίου, αυτά τα ITS δημοσιεύτηκαν στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ερχόμενα σε ισχύ στις 19 Οκτωβρίου.

Τα πρότυπα δεδομένων ΜΕΔ της EBA αποτελούνται από 129 πεδία δεδομένων, με τα 69 από αυτά να είναι υποχρεωτικά. Αυτά τα πρότυπα στοχεύουν στη δημιουργία ενός συνεπούς προτύπου δεδομένων για τις συναλλαγές ΜΕΔ, διευκολύνοντας τις αξιόπιστες συγκρίσεις εντός και μεταξύ των δικαιοδοσιών. Αυτή η τυποποίηση θα ενισχύσει τη δέουσα επιμέλεια, την αποτίμηση περιουσιακών στοιχείων και θα μειώσει τις διασπορές μεταξύ προσφοράς και ζήτησης».

Ο Timur Peters, ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της Debitos, σχολίασε: “Τα πρότυπα δεδομένων θα ενισχύσουν τη διαφάνεια της αγοράς και την αποτελεσματικότητα εκτέλεσης συναλλαγών, μειώνοντας τις ασυμμετρίες πληροφοριών μεταξύ των πωλητών χαρτοφυλακίων ΜΕΔ και των επενδυτών. Βραχυπρόθεσμα θα αντιμετωπίσουμε ορισμένες προκλήσεις από την πλευρά των πωλητών, αλλά μακροπρόθεσμα, αναμένουμε βελτιωμένη τυποποίηση για την ενίσχυση της ρευστότητας στις δευτερογενείς αγορές, συμπεριλαμβανομένης της ενθάρρυνσης νέων συμμετεχόντων να εισέλθουν και, τελικά, της αύξησης του όγκου συναλλαγών.

Ο κ. Peters σημείωσε επίσης, “Ενώ η ενσωμάτωση αυτών των νέων προτύπων δεδομένων θα επιβάλει μια πρόσθετη απαίτηση κανονιστικής συμμόρφωσης στις τράπεζες, η οποία μπορεί να ωθήσει ορισμένους πωλητές ΜΕΔ να επιβραδύνουν ή να παύσουν τις προγραμματισμένες συναλλαγές καθώς χαρτογραφούν τη συλλογή δεδομένων τους για να ευθυγραμμιστούν με τους νέους κανόνες. Μακροπρόθεσμα, αυτό το νέο περιβάλλον θα διευκολύνει σημαντικά τη διαδικασία απομόχλευσης ΜΕΔ για τις τράπεζες και άλλους πωλητές ΜΕΔ».

Η Debitos έχει συνεργαστεί στενά με τις ρυθμιστικές αρχές καθ’ όλη τη διάρκεια της ανάπτυξης αυτών των προτύπων δεδομένων της ΕΕ για τα ΜΕΔ και έχει λανσάρει ήδη στις αρχές του 2023 μια σειρά λύσεων με σχετικά προϊόντα που έχουν σχεδιαστεί για να αυτοματοποιούν την απρόσκοπτη συμμόρφωση με αυτές τις νέες υποχρεωτικές απαιτήσεις για όλους τους πωλητές, καθώς και να βελτιώνουν τη μέτρηση της απόδοσης. Οι λύσεις της Debitos είναι:

  • Υπηρεσία Μετατροπής Δεδομένων: Μετατρέπει δεδομένα από παλαιού τύπου πρότυπα συγκεκριμένων τραπεζών (LDT) στην οριστικοποιημένη μορφή προτύπου δεδομένων EBA NPL. Αυτή η υπηρεσία περιλαμβάνεται στο πρόγραμμα premium για συναλλαγές που προσφέρονται μέσω της πλατφόρμας αγοραπωλησιών, εφόσον ο πωλητής παρέχει επαρκή δεδομένα.
  • Υπηρεσία Portfolio Analytics: Βοηθά τους ιδιοκτήτες και τους αγοραστές ΜΕΔ στην αξιολόγηση της πιστωτικής ποιότητας και επιτρέπει τη συνεχή μέτρηση της απόδοσης του χαρτοφυλακίου. Οι χρήστες μπορούν να δημιουργήσουν διαδραστικές αναφορές descriptive analytics για συναλλαγές, να δημιουργήσουν χαρτοφυλάκιο και αξιολογήσεις ταμειακών ροών σε επίπεδο δανείου. Επιπλέον, μια συλλογή metrics σχετικών με τη δέουσα επιμέλεια, βοηθάει τους επενδυτές να λαμβάνουν ενημερωμένες αποφάσεις που σχετίζονται με την τιμή αγοράς, τις ανακτήσεις δανείων, τη διανομή περιουσιακών στοιχείων, τη σύνθεση εξασφαλίσεων, τις νομικές ενέργειες και τους δείκτες κάλυψης χρέους τόκων σε μια διαδραστική σουίτα λογισμικού που συμπληρώνεται από μακροοικονομικά δεδομένα.

Ο κ. Peters πρόσθεσε: «Στο μεγαλύτερο μέρος, τα τελικά πρότυπα αντιπροσωπεύουν αλλαγές στα υπάρχοντα δεδομένα που έχουν ήδη συλλεχθεί από τις τράπεζες. Είναι σε μεγάλο βαθμό μια διαφορετική μορφή δεδομένων, αντί για πρόσθετα δεδομένα που χρειάζονται συλλογή, αλλά η διασφάλιση της ακριβούς συμμόρφωσης είναι σημαντική για τη θεσμοθέτηση του κλάδου στο σύνολό του. Με την πάροδο του χρόνου, όλοι οι ενδιαφερόμενοι θα επωφεληθούν.

Η έμπειρη ομάδα της Debitos έχει πραγματοποιήσει αρκετές πιλοτικές δοκιμές με επιλεγμένους πελάτες τους τελευταίους μήνες, αποκτώντας πολύτιμες γνώσεις και εμπειρία στον συγκεκριμένο τομέα. Στο εξής, αυτή θα γίνει μια τυπική διαδικασία για τις περισσότερες συναλλαγές στην πλατφόρμα.

 

Σχετικά με τη Debitos:

Το Debitos είναι η κορυφαία πλατφόρμα συναλλαγών δανείων στην Ευρώπη, η οποία δίνει τη δυνατότητα σε τράπεζες, funds και εταιρείες να πωλούν τα πιστωτικά ανοίγματά τους στην αγορά μέσω μιας ανοιχτής και διαφανούς πλατφόρμας που βασίζεται σε διαδικτυακές δημοπρασίες. Η πλατφόρμα αξιοποιεί την ψηφιοποίηση ολόκληρης της διαδικασίας πώλησης και μπορεί να μειώσει τον αναμενόμενο χρόνο διάθεσης σε 3-8 εβδομάδες σε σύγκριση με 3-6 μήνες της παραδοσιακής διαδικασίας. Η Debitos ιδρύθηκε στη Φρανκφούρτη το 2010 και έκτοτε έχει πραγματοποιήσει με επιτυχία συναλλαγές σε περισσότερα από 850.000 δάνεια σε 16 χώρες. Μέχρι στιγμής, περισσότεροι από 1.900 επενδυτές από όλη την Ευρώπη έχουν εγγραφεί στη Debitos.

Η ανάρτηση αυτή έγινε από τον/τηνTimur Peters

Timur Peters is the founder of Debitos GmbH. He holds a diploma in finance and law. He has more than 10 years’ experience in the range of finance.
Before Founding Debitos Timur Peters was responsible in the distribution of Software for Banks and Financial Institutions for Comarch for the D/A/CH Region. Next to this he has worked for several years as a self employed Project Consultant in the area of Financing of Litigation cases, Peer2-Peer Credit Marketplaces and other online projects for financial institutions.

Website:
https://www.debitos.com

Leave a Reply

επιστροφή

Debitos Newsletter

Subscribe now for the Debitos-Newsletter to stay up to date about all upcoming Highlights.

Sign up here