November 22, 2023 10:55 am

Πλησιάζει η προθεσμία για την εφαρμογή της Οδηγίας της ΕΕ για τους Διαχειριστές Απαιτήσεων, η οποία δημιουργεί πλαίσιο δευτερογενούς αγοράς ΜΕΔ

  • Η οδηγία θεσπίζει ένα καθεστώς σε επίπεδο ΕΕ που διέπει τις δευτερεύουσες συναλλαγές και την διαχείριση των ΜΕΔ
  • Πρόθεση είναι η ενίσχυση της δευτερογενούς Ευρωπαϊκής αγοράς, αυξάνοντας τα επίπεδα διαχείρισης κινδύνου και τη διαφάνεια,
  • Οι προετοιμασίες των κρατών μελών πριν από την προθεσμία συμμόρφωσης της 29ης Δεκεμβρίου είναι διαφορετικές

 

Φρανκφούρτη – 22 Νοεμβρίου 2023:

Οι αγοραστές, οι πωλητές και οι διαχειριστές μη εξυπηρετούμενων δανείων εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να συμμορφώνονται με μια υποχρεωτική οδηγία της ΕΕ που στοχεύει στη θέσπιση κοινού πλαισίου για την πώληση και την διαχείριση των ΜΕΔ στη δευτερογενή αγορά.

Η Οδηγία της ΕΕ για τους Διαχειριστές Πιστώσεων, η οποία τίθεται σε ισχύ στις 29 Δεκεμβρίου, δημιουργεί μια εναρμονισμένη διαδικασία αδειοδότησης για τους παρόχους πιστωτικών υπηρεσιών μη εξυπηρετούμενων δανείων και ρυθμίζει την πρόσβαση των Ευρωπαίων παρόχων σε μεμονωμένα κράτη μέλη της ΕΕ. Σκοπός του ρυθμιστικού καθεστώτος σε επίπεδο ΕΕ είναι να ενισχύσει την ευρωπαϊκή δευτερογενή αγορά ΜΕΔ, να αυξήσει τα επίπεδα διαχείρισης κινδύνου και τη διαφάνεια και να συμβάλει στη μείωση της επιβάρυνσης των ΜΕΔ στους τραπεζικούς ισολογισμούς.

Σύμφωνα με την οδηγία, οι επενδυτές που αποκτούν, διαχειρίζονται ή πωλούν ΜΕΔ που χορηγούνται από τράπεζες της ΕΕ στη δευτερογενή αγορά πρέπει είτε να διορίσουν εξουσιοδοτημένο νομικό πρόσωπο της ΕΕ (π.χ. έναν διαχειριστή απαιτήσεων της ΕΕ), μια τράπεζα της ΕΕ ή να γίνουν απευθείας εξουσιοδοτημένος διαχειριστής απαιτήσεων της ΕΕ διαπιστευμένος από μια χρηματοοικονομική ρυθμιστική αρχή σε κράτος μέλος της ΕΕ. Οι φορείς διαχείρισης απαιτήσεων πρέπει να εποπτεύονται από εθνική χρηματοοικονομική ρυθμιστική αρχή που έχει την εξουσία να παρέχει διαβατήρια για δραστηριότητες διαχείρισης απαιτήσεων σε ολόκληρη την ΕΕ.

Η οδηγία επεκτείνει τις εποπτικές εξουσίες των ρυθμιστικών αρχών που ρυθμίζουν τις υποχρεώσεις των πωλητών και των διαχειριστών ΜΕΔ έναντι των δανειοληπτών. Οι τυποποιημένες απαιτήσεις αναφορών για τους αγοραστές και τους πωλητές αποσκοπούν στη βελτίωση της διαφάνειας της αγοράς. Η οδηγία θα επηρεάσει τους πωλητές, τους αγοραστές και τους διαχειριστές ΜΕΔ εντός της ΕΕ.

Οι πρόσθετες απαιτήσεις περιλαμβάνουν επίσης γραπτή σύμβαση μεταξύ διαχειριστών απαιτήσεων και αγοραστών και τη διατήρηση υψηλών επαγγελματικών προτύπων εμπλοκής και διαφάνειας στις συναλλαγές με τους υποκείμενους δανειολήπτες, καθώς και στο επίπεδο πληροφοριών που πρέπει να παρέχονται στους υποψήφιους αγοραστές ΜΕΔ.

Τα κράτη μέλη της ΕΕ υποχρεούνται να εγκρίνουν νόμο σε εθνικό επίπεδο που να συμμορφώνεται με την οδηγία. Επί του παρόντος, τα κράτη μέλη έχουν πολύ διαφορετικούς κανόνες που διέπουν την διαχείριση των ΜΕΔ. Τα τοπικά νομικά πλαίσια διαχείρισης απαιτήσεων θα συνεχίσουν να ισχύουν κατά τη διάρκεια μιας μεταβατικής περιόδου. Τα νομοθετικά κοινοβούλια βρίσκονται επίσης σε διαφορετικό στάδιο ετοιμότητας όσων αφορά τη συμμόρφωση με την προθεσμία της 29ης Δεκεμβρίου. (Δείτε παρακάτω για ενημέρωση σχετικά με τις βασικές αγορές δραστηριοποίησης της Debitos).

Η οδηγία είναι υποχρεωτική και η μη συμμόρφωση επιφέρει πιθανές διοικητικές και οικονομικές κυρώσεις. Ισχύει για επενδυτές και διαχειριστές εκτός ΕΕ που πρέπει να ορίσουν έναν εκπρόσωπο της ΕΕ υπεύθυνο για τη συμμόρφωση. Υπάρχουν δύο εξαιρέσεις για την οδηγία. Δεν ισχύει για τις εγγεγραμμένες σύμφωνα με την AIFMD τράπεζες της ΕΕ και τους Διαχειριστές Εναλλακτικών Επενδυτικών Κεφαλαίων της ΕΕ (AIFMs) ή τους διαχειριστές απαιτήσεων που προέρχονται από τράπεζες εκτός ΕΕ (εκτός εάν το ΜΕΔ ανανεωθεί ή εκχωρηθεί σε τράπεζα της ΕΕ).

«Η εναρμόνιση του ρυθμιστικού περιβάλλοντος σε επίπεδο ΕΕ για την εξυπηρέτηση των ΜΕΔ θα ενισχύσει την τυποποίηση και τη διαφάνεια στις δευτερογενείς αγορές», λέει ο Timur Peters, ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της Debitos. «Η οδηγία θα βοηθήσει στην ενθάρρυνση των νεοεισερχομένων στην αγορά και θα τονώσει τελικά τον υψηλότερο ανταγωνισμό».

Ο κ. Peters πρόσθεσε, «Ωστόσο, καταλαβαίνουμε ότι πολλοί συμμετέχοντες στην αγορά δεν έχουν ακόμη αξιολογήσει τα επόμενα βήματα που πρέπει να κάνουν για να διασφαλίσουν την άμεση συμμόρφωση με τις απαιτήσεις που ορίζονται στην οδηγία. Η πλατφόρμα Debitos διαθέτει εργαλεία που έχουν σχεδιαστεί για να συμβάλλουν στην εκπλήρωση των απαιτήσεων συμμόρφωσης για τις τράπεζες, τους επενδυτές και τους διαχειριστές απαιτήσεων».

Ενόψει της 29ης Δεκεμβρίου για την εφαρμογή της οδηγίας στο εθνικό δίκαιο, παρακάτω είναι μια σύνοψη της νομοθετικής προόδου μέχρι σήμερα στις μεγάλες δευτερεύουσες αγορές ΜΕΔ στην Ευρώπη.

 

Γερμανία

Στη Γερμανία, το Ομοσπονδιακό Υπουργείο Οικονομικών δημοσίευσε ένα προσχέδιο νόμου – με τίτλο Kreditzweitmarktgesetz («Νόμος για τη μεγάλη πιστωτική αγορά» – στις 20 Ιουλίου 2023 για την εφαρμογή της οδηγίας της ΕΕ για τις δευτερογενείς πιστωτικές αγορές. Στη συνέχεια, ένα ενημερωμένο νομοσχέδιο της ομοσπονδιακής κυβέρνησης με ημερομηνία 11 Οκτωβρίου 2023 συντάχθηκε για την εφαρμογή της οδηγίας και την τροποποίηση άλλων κανονισμών για τις χρηματοπιστωτικές αγορές, με τίτλο Kreditzweitmarktförderungsgesetz («Νόμος για την προώθηση της αγοράς σε όλες τις πιστώσεις») Ο νόμος εκκρεμεί ακόμη τελική έγκριση στη γερμανική Bundestag.

Η οντότητα που θα ρυθμίζει τη διαδικασία αδειοδότησης και το μητρώο αναμένεται να είναι η BaFin.

Πολλές από τις 500 εταιρείες είσπραξης χρεών που εκπροσωπούνται από την Bundesverband Deutscher Inkasso-Unternehmen (η Ομοσπονδιακή Ένωση Γερμανικών Εταιρειών Είσπραξης Οφειλών) θα επηρεαστούν από την επερχόμενη οδηγία της ΕΕ στη Γερμανία.

 

Ιταλία

Η ιταλική κυβέρνηση δεν έχει ξεκινήσει τη διαδικασία εφαρμογής της οδηγίας και εξακολουθεί να υπάρχει κάποια αβεβαιότητα σχετικά με την πιθανότητα συμμόρφωσης μέχρι την προθεσμία στα τέλη Δεκεμβρίου. Υπάρχουν περίπου 30 διαχειριστές απαιτήσεων που λειτουργούν στην Ιταλία που θα επηρεαστούν από την οδηγία. Η οντότητα που θα ρυθμίζει τη διαδικασία αδειοδότησης και το μητρώο αναμένεται να είναι η Τράπεζα της Ιταλίας. Επί του παρόντος, οι δραστηριότητες διαχείρισης απαιτήσεων ρυθμίζονται βάσει της ιταλικής νομοθεσίας για τις συναλλαγές τιτλοποίησης που αναλαμβάνονται από πιστωτικά ιδρύματα και ιταλικούς χρηματοπιστωτικούς διαμεσολαβητές, σύμφωνα με τον Ενοποιημένο Τραπεζικό Νόμο.

 

Ισπανία

Το Υπουργείο Οικονομικών Υποθέσεων και Ψηφιακού Μετασχηματισμού της Ισπανίας ξεκίνησε δημόσια διαβούλευση στις 26 Οκτωβρίου 2022 ως ανταπόκριση στην οδηγία της ΕΕ. Οι υποβολές έκλεισαν τον Ιανουάριο του 2023. Η κυβέρνηση σκόπευε να δημοσιεύσει ένα πρώτο προσχέδιο πριν από τα τέλη Σεπτεμβρίου, για να διασφαλίσει την έγκαιρη συμμόρφωση με την οδηγία. Ωστόσο, δεν έχει ακόμη δημοσιευθεί σχέδιο νόμου. Η καθυστέρηση είναι πιθανό να οφείλεται σε πρόωρες εθνικές εκλογές τον Ιούλιο, οι οποίες οδήγησαν στο να μην εμφανιστεί κανένα πολιτικό κόμμα με σαφή πλειοψηφία για να σχηματίσει κυβέρνηση, γεγονός που περιπλέκει την ικανότητα τήρησης της προθεσμίας της οδηγίας. Οι συμμετέχοντες στην αγορά θεωρούν ότι η συμμόρφωση με την οδηγία θα καθυστερήσει τουλάχιστον μέχρι το δεύτερο τρίμηνο του 2024.

Επί του παρόντος, δεν υπάρχει νομικό πλαίσιο διαχείρισης απαιτήσεων σε ισχύ στην Ισπανία. Η διαχείριση απαιτήσεων διέπεται από το ισπανικό αστικό δίκαιο. Ωστόσο, οι περισσότεροι διαχειριστές απαιτήσεων ακολουθούν τις κατευθυντήριες γραμμές που καθορίζονται από την Asociación Nacional de Entidades de Gestión de Crédito (Εθνική Ένωση Είσπραξης Χρέους της Ισπανίας).

 

Ελλάδα

Στην Ελλάδα, η εφαρμογή της οδηγίας της ΕΕ αποτελεί αντικείμενο διαρκούς και αμφιλεγόμενης διαβούλευσης. Στις αρχές Νοεμβρίου, ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κωστής Χατζηδάκης, παρουσίασε σχέδιο νόμου στο υπουργικό συμβούλιο, σύμφωνα με το NPL Confidential. Το σχέδιο νόμου πυροδότησε ανησυχία στο management των διαχειριστών απαιτήσεων σχετικά με την προοπτική βαρέων προστίμων και την εξουσία των αρχών να ανακαλούν τις άδειες διαχείρισης απαιτήσεων για μη συμμόρφωση. Έχουν επιβληθεί ποινές έως και 500.000 ευρώ.

Πρόθεση της κυβέρνησης είναι να προτείνει το νομοσχέδιο για κοινοβουλευτική διαβούλευση και ψήφιση εντός του Νοεμβρίου, εγκαίρως για να επικυρωθεί το νομοσχέδιο σε Νόμο πριν από την προθεσμία συμμόρφωσης του Δεκεμβρίου. Οι διαχειριστές απαιτήσεων πιστεύουν ότι το προσχέδιο νόμου που γράφτηκε για την εφαρμογή της οδηγίας της ΕΕ θα τους ασκήσει υπερβολική πίεση και απειλεί να εκτροχιάσει, τα ήδη υστερούντα επιχειρηματικά σχέδια των τιτλοποιήσεων HAPS (Hercules). Οι διαχειριστές απαιτήσεων παραμένουν αισιόδοξοι ότι μπορούν να επηρεάσουν τις τροπολογίες στο νομοσχέδιο πριν από την ψηφοφορία.

Στην Ελλάδα, υπάρχουν 23 ενεργοί διαχειριστές απαιτήσεων που θα επηρεαστούν από την εφαρμογή της κοινοτικής οδηγίας από την Ελλάδα, σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδος. «Θα επηρεαστούν επίσης τα μέλη της Ένωσης Εταιρειών Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις, όπως και τα μη υποχρεωμένα σε κανονιστική συμμόρφωση μέλη της Ελληνικού Συνδέσμου Εταιρειών Ενημέρωσης – Διαπραγμάτευσης Απαιτήσεων που συνεργάζονται στενά με αδειοδοτημένους διαχειριστές απαιτήσεων».

Η Debitos θα παρακολουθήσει τις ρυθμιστικές αλλαγές στις τοπικές αγορές και θα κυκλοφορήσει μια ενημέρωση στην προσφορά υπηρεσιών της το πρώτο τρίμηνο του 2024 σε αναμονή των πρόσθετων απαιτήσεων συμμόρφωσης.

 

Σχετικά με τη Debitos

Η Debitos είναι η κορυφαία πλατφόρμα συναλλαγών δανείων στην Ευρώπη που επιτρέπει σε τράπεζες, funds και εταιρείες να πωλούν τα πιστωτικά ανοίγματά τους στην αγορά μέσω της ανοιχτής και διαφανούς πλατφόρμας συναλλαγών που βασίζεται σε δημοπρασίες.

Η πλατφόρμα αξιοποιεί την ψηφιοποίηση ολόκληρης της διαδικασίας πώλησης και μπορεί να μειώσει τον αναμενόμενο χρόνο διάθεσης σε 3-8 εβδομάδες σε σύγκριση με τους 3-6 μήνες της παραδοσιακής διαδικασίας. Η Debitos ιδρύθηκε στη Φρανκφούρτη το 2010 και έκτοτε έχει πραγματοποιήσει με επιτυχία συναλλαγές σε περισσότερα από 900.000 δάνεια σε 16 χώρες. Μέχρι στιγμής, περισσότεροι από 1.900 επενδυτές από όλη την Ευρώπη έχουν εγγραφεί στη Debitos.

Η ανάρτηση αυτή έγινε από τον/τηνTimur Peters

Timur Peters is the founder of Debitos GmbH. He holds a diploma in finance and law. He has more than 10 years’ experience in the range of finance.
Before Founding Debitos Timur Peters was responsible in the distribution of Software for Banks and Financial Institutions for Comarch for the D/A/CH Region. Next to this he has worked for several years as a self employed Project Consultant in the area of Financing of Litigation cases, Peer2-Peer Credit Marketplaces and other online projects for financial institutions.

Website:
https://www.debitos.com

Comments are closed here.

επιστροφή

Debitos Newsletter

Subscribe now for the Debitos-Newsletter to stay up to date about all upcoming Highlights.

Sign up here