October 21, 2022 10:39 am

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσιεύει κατευθυντήριες γραμμές για «πωλήσεις βέλτιστης εκτέλεσης» για τις δευτερεύουσες συναλλαγές ΜΕΔ

 • Καθορίζονται λεπτομερείς περιγραφές διεργασιών
 • Eπισκόπηση εξωτερικών συμβούλων και διαμεσολαβητών
 • Eπισημαίνονται τα πλεονεκτήματα των Πλατφορμών Συναλλαγών

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε εθελοντικές κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη διαδικασία βέλτιστης εκτέλεσης για την πώληση στα πλαίσια συναλλαγών μη εξυπηρετούμενων δανείων (ΜΕΔ) στις δευτερογενείς αγορές. Οι κατευθυντήριες γραμμές ορίζουν τις βέλτιστες πρακτικές από την πλευρά των πωλήσεων σε όλη την ακολουθία επτά σταδίων μιας συναλλαγής ΜΕΔ – από την επιλογή χαρτοφυλακίου έως τις υποχρεώσεις μετά τη σύναψη συμφωνίας. Καλύπτουν συναλλαγές χαρτοφυλακίων με και χωρίς εξασφαλίσεις καθώς και συναλλαγές ΜΕΔ που αφορούν έναν δανειολήπτη – συμπεριλαμβανομένων στεγαστικών, εμπορικών, μικρομεσαίων επιχειρήσεων, καταναλωτικών χωρίς εξασφαλίσεις και εταιρικών καθώς και χρηματοδοτικών μισθώσεων. Ο στόχος είναι να επιταχυνθεί η ανάπτυξη και η τυποποίηση των διαδικασιών στο μέτρο του δυνατού στη δευτερογενή αγορά ΜΕΔ, στοιχείο που αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο της στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (ΕΑΤ) για τη μείωση των ΜΕΔ στη ζώνη του ευρώ.

Οι κατευθυντήριες γραμμές περιλαμβάνουν συγκεκριμένες συστάσεις σχετικά με το εύρος της δημοσιοποίησης στις επτά φάσεις, οι οποίες στοχεύουν στη διασφάλιση επιτυχών αποτελεσμάτων και στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας και της διαφάνειας. Οι συμμετέχοντες στην αγορά δεν υποχρεούνται, αλλά συνίσταται, να ακολουθούν τις οδηγίες, οι οποίες περιλαμβάνουν τα ακόλουθα επτά στάδια:

 1. Δόμηση συναλλαγών: Επιλογή χαρτοφυλακίου
 2. Φάση προετοιμασίας
 3. Φάση πριν τη διάθεση στην αγορά
 4. Φάση μη δεσμευτικής προσφοράς (Φάση 1)
 5. Φάση δεσμευτικής προσφοράς (Φάση 2)
 6. Υπογραφή της συναλλαγής και κλείσιμο
 7. Μετά το κλείσιμο

Οι κατευθυντήριες γραμμές, στο Παράρτημα 3, συνοδεύονται από μια επισκόπηση της αγοράς εξωτερικών συμβούλων και διαμεσολαβητών. Εμφανίζεται μια περίληψη αρμοδιοτήτων για οικονομικούς, νομικούς και φορολογικούς συμβούλους, καθώς και για τεχνικούς συμβούλους, παρόχους VDR, πλατφόρμες συναλλαγών και πλατφόρμες δημοπρασιών. Οι πλατφόρμες συναλλαγών παρουσιάζονται με το ευρύτερο φάσμα υποστήριξης για την εκτέλεση μιας συναλλαγής ΜΕΔ.

Μακροοικονομικό πλαίσιο

Οι κατευθυντήριες γραμμές δημοσιεύονται εν μέσω ενός σύνθετου μακροοικονομικού πλαισίου που αυξάνει τη συνάφεια και την επικαιρότητά τους. Πρώτον, οι αγορές λειτουργούν στη μακρά σκιά της πανδημίας COVID-19 και της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία, δύο σοβαρά εξωτερικά σοκ που οδήγησαν σε απότομη οικονομική ύφεση στην ευρωζώνη και παγκοσμίως. Αυτό έχει δημιουργήσει μια δύσκολη πράξη εξισορρόπησης για την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) τα επόμενα χρόνια: αύξηση των βραχυπρόθεσμων επιτοκίων και σύσφιξη των οικονομικών συνθηκών για τη μείωση του πληθωρισμού, ο οποίος έχει αυξηθεί στο 8,1% σε ετήσια βάση έως τον Μάιο, από 7,4 % τον Απρίλιο, σύμφωνα με τη Eurostat (στα Αγγλικά), λόγω των υψηλών τιμών ενέργειας, τροφίμων, βιομηχανικών αγαθών και υπηρεσιών.

Από τη μία πλευρά, η ΕΚΤ πρέπει να περιορίσει τις δυσμενείς συνέπειες (π.χ., τη ραγδαία αύξηση των αποδόσεων των κρατικών ομολόγων) των αυστηρότερων χρηματοπιστωτικών συνθηκών σε ασθενέστερα κράτη μέλη της ΕΕ με ήδη πολύ υψηλούς δείκτες χρέους προς ΑΕΠ. Η αποτυχία προστασίας των ασθενέστερων οικονομιών αυξάνει τον κίνδυνο ύφεσης και τον στασιμοπληθωρισμό. Οι τρέχοντες κίνδυνοι επιδεινώνονται από την κατάργηση των εκτεταμένων κυβερνητικών και κοινοτικών προγραμμάτων στήριξης της εποχής Covid, συμπεριλαμβανομένου του μορατόριουμ στα δικαιώματα των πιστωτών να υποβάλουν αίτηση για πτώχευση υπερχρεωμένων επιχειρήσεων, αναβολές στις προθεσμίες υποβολής φορολογικών δηλώσεων και πληρωμών και προσωρινές αναστολές των υποχρεώσεων διευθυντών. Ο απόηχος αυτής της περιόδου άφησε πολλούς εταιρικούς ισολογισμούς να επιβαρύνονται από υψηλή μόχλευση που εκθέτει τις ασθενέστερες εταιρείες σε κίνδυνο αφερεγγυότητας. Από την άλλη πλευρά, εάν η ΕΚΤ είχε επιτρέψει να παραμείνουν χαλαρές οι χρηματοοικονομικές συνθήκες, θα εμπόδιζε τον παραδοσιακό αυτοκαθαρισμό της οικονομίας ώστε να απομακρυνθούν οι επίμονα μη κερδοφόρες εταιρείες «ζόμπι». Η διαδικασία εξάλειψης των μη παραγωγικών, υπερχρεωμένων επιχειρήσεων είναι φυσικά δυσάρεστη για τα συνδεδεμένα ενδιαφερόμενα μέρη, αλλά είναι απαραίτητο να μειωθούν τα σημεία συμφόρησης στον δυναμισμό της οικονομίας και να δημιουργηθεί χώρος για μια νέα γενιά παραγωγικών, ζωντανών συμμετεχόντων στην αγορά.

Έτσι, οι τράπεζες χρειάζονται μια ώριμη δευτερογενή αγορά ΜΕΔ ως μηχανισμό για τη μείωση της έκθεσης σε οικονομικά ευάλωτες εταιρείες, ιδιαίτερα τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ), για να απελευθερώσουν τη δανειοδοτική ικανότητα για τη στήριξη της βιώσιμης πλειοψηφίας της οικονομίας. Βραχυπρόθεσμα, αναμένεται αύξηση των όγκων ΜΕΔ και ανοιγμάτων αβέβαιης είσπραξης (UtP), καθώς τόσο τα εταιρικά κέρδη όσο και η δυνατότητα εξυπηρέτησης του χρέους επιδεινώνονται.

Η προοπτική αύξησης των ΜΕΔ τους επόμενους μήνες και χρόνια ενισχύει την επικαιρότητα και την αναγκαιότητα για την ώθηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής  να θεσμοθετήσει τη δευτερογενή αγορά ΜΕΔ. «Μια βαθιά και ρευστή δευτερογενής αγορά για προβληματικά περιουσιακά στοιχεία σε ολόκληρη την ΕΕ θα επέτρεπε καλύτερα στις τράπεζες να μειώσουν τα ΜΕΔ τους πουλώντας τα σε τρίτους επενδυτές», έγραψε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις κατευθυντήριες της οδηγίες. «Εάν οι τράπεζες είναι σε καλύτερη θέση να εκφορτώνουν μη εξυπηρετούμενα περιουσιακά στοιχεία από τον ισολογισμό τους μέσω δευτερογενών αγορών, αυτό θα βοηθούσε τις τράπεζες να επικεντρωθούν στις δανειοδοτικές τους δραστηριότητες, να ελευθερώσουν χώρο στους ισολογισμούς τους για νέο δανεισμό και ως εκ τούτου να τους επιτραπεό να χρηματοδοτήσουν την οικονομική ανάκαμψη.”

Ο ρόλος των πλατφορμών συναλλαγών

Οι κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σημειώνουν τη χρησιμότητα των πλατφορμών συναλλαγών ΜΕΔ, όπως της Debitos, για προμηθευτές που στοχεύουν σε ένα ευρύ κοινό και λειτουργούν σε πολλές περιοχές δικαιοδοσίας. Οι πλατφόρμες συναλλαγών είναι διαδικτυακές αγορές που συνδέουν αγοραστές και πωλητές ΜΕΔ και ψηφιοποιούν τη διαδικασία πωλήσεων. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή περιγράφει τις πλατφόρμες συναλλαγών ως «έναν αποτελεσματικό τρόπο για την ελαχιστοποίηση του μειονεκτήματος της συναλλαγής με μεγάλο αριθμό επενδυτών» και «είναι σχεδιασμένες να μετατοπίζουν την πολυπλοκότητα της αλληλεπίδρασης με πολλούς πιθανούς επενδυτές από τον πωλητή σε μια ειδικά σχεδιασμένη πλατφόρμα». Ειδικότερα, οι κατευθυντήριες γραμμές συνιστούν πλατφόρμες συναλλαγών για να συγκεντρώσουν την προσέλκυση ενδιαφερόμενων επενδυτών.

Η δευτερεύουσα αγορά ΜΕΔ στην αγορά της ΕΕ εξακολουθεί να είναι γενικά μη ρυθμιζόμενη, γεγονός που καθιστά τις κατευθυντήριες γραμμές τόσο πολύτιμες καθώς συμβάλλουν στη διάρθρωση της αγοράς. Στη Debitos, υποστηρίζουμε θερμά αυτές τις κατευθυντήριες γραμμές. Στην πραγματικότητα, η πλατφόρμα μας πληροί ήδη συνολικά όλες τις κατευθυντήριες γραμμές, υπογραμμίζοντας τη βαθιά συναίνεση σε όλη την κοινότητα των ΜΕΔ για στόχο και στρατηγική για τη διάθεση των ΜΕΔ της ζώνης του ευρώ στη δευτερογενή αγορά. Η οικονομία βρίσκεται εν μέσω μιας αλλαγής νομισματικής σύσφιξης που θα οδηγήσει σε μια απαραίτητη εκκαθάριση της αγοράς. Αναμένουμε ότι οι κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα τυποποιήσουν αυτή τη διαδικασία και οι πλατφόρμες συναλλαγών θα διαδραματίσουν κάποιο ρόλο σε αυτή τη διαδικασία μιας κι έχουν ήδη αποδειχθεί ένα αποτελεσματικό εργαλείο για την επίτευξη της απομόχλευσης των ΜΕΔ και τα οφέλη θα γίνουν πιο εμφανή με την πάροδο του χρόνου – από την εμβάθυνση της διαφάνειας, την προβλεψιμότητα των διαδικασιών, την τυποποιημένη δομή δεδομένων, την προσέλκυση ευρύτερης ομάδας επενδυτών και κεφαλαίου και τη μείωση της διαφοράς τιμής πώλησης-αγοράς στις συναλλαγές.

Όπως αναφέρουν οι κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, οι πλατφόρμες συναλλαγών βοηθούν με:

 • Δόμηση συμφωνιών, επιλογή χαρτοφυλακίου και ενδεικτική τιμολόγηση
 • Προετοιμασία, τυποποίηση και επικύρωση των datatape των δανείων
 • Προετοιμασία υλικού μάρκετινγκ
 • Διαχείριση της διαδικασίας μάρκετινγκ (συμπεριλαμβανομένης της διαφήμισης και της αξιολόγησης αγοραστών)
 • Διαχείριση δέουσας επιμέλειας προμηθευτή (VDR) και διαχείριση διαδικασίας ερωτήσεων και απαντήσεων (Q&A).
 • Ηλεκτρονική διαχείριση της συναλλακτικής διαδικασίας και διαχείριση εγγράφων. και
 • Ηλεκτρονική διαχείριση προσφορών και διαδικασία δέουσας επιμέλειας.

Στη Debitos, συμμορφωνόμαστε πλήρως με τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ως μέρος των τυπικών όρων παροχής υπηρεσιών μας. Επιπλέον, υποστηρίζουμε λειτουργίες που παρατίθενται σχετικά με τις πλατφόρμες δημοπρασιών, ιδίως, διευκολύνοντας τις διαδικασίες δημοπρασίας ΜΕΔ, προσφέροντας διαφορετικούς τύπους δημοπρασίας και διενεργώντας τη δημοπρασία ΜΕΔ με βάση τις οδηγίες του πωλητή.

Η Debitos χαιρετίζει το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εισήγαγε μια «Διαδικασία Πωλήσεων Βέλτιστης Εκτέλεσης». Έχουμε δει μια παρόμοια εξέλιξη στις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων (MiFID) που έδωσε στις αυτοματοποιημένες πλατφόρμες μια ισχυρή ώθηση στην αγορά. Σε συνδυασμό με τα πρότυπα της EBA που θα γίνουν υποχρεωτικά το 2023, είναι ένα μεγάλο βήμα προς τα εμπρός για την Ευρωπαϊκή τραπεζική ένωση.

Η ανάρτηση αυτή έγινε από τον/τηνTimur Peters

Timur Peters is the founder of Debitos GmbH. He holds a diploma in finance and law. He has more than 10 years’ experience in the range of finance.
Before Founding Debitos Timur Peters was responsible in the distribution of Software for Banks and Financial Institutions for Comarch for the D/A/CH Region. Next to this he has worked for several years as a self employed Project Consultant in the area of Financing of Litigation cases, Peer2-Peer Credit Marketplaces and other online projects for financial institutions.

Website:
https://www.debitos.com

Ετικέτες: , , , , ,

(Δικαιώματα εικόνων: https://www.istockphoto.com/de/portfolio/35007)

Leave a Reply

επιστροφή

Debitos Newsletter

Subscribe now for the Debitos-Newsletter to stay up to date about all upcoming Highlights.

Sign up here