December 6, 2022 5:13 pm

,

Εφαρμογή κατευθυντήριων γραμμών για πωλήσεις βέλτιστης εκτέλεσης για συναλλαγές ΜΕΔ με την Debitos

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε σημαντικές κατευθυντήριες γραμμές για τους συμμετέχοντες στην αγορά σχετικά με τη διαδικασία βέλτιστης εκτέλεσης για την διεξαγωγή συναλλαγών μη εξυπηρετούμενων δανείων (ΜΕΔ) στις δευτερογενείς αγορές. Ο στόχος είναι να ενθαρρυνθούν οι καλές διαδικασίες πώλησης και αγοράς για συναλλαγές ΜΕΔ στις δευτερογενείς αγορές της ΕΕ και να υποστηριχθούν οι συμμετέχοντες με λιγότερη εμπειρία.

Ο ρόλος των πλατφορμών συναλλαγών, όπως η Debitos, είναι κεντρικός για την εφαρμογή της ακολουθίας επτά σταδίων που συνιστώνται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι πλατφόρμες συναλλαγών είναι διαδικτυακές αγορές που συνδέουν αγοραστές και πωλητές και οργανώνουν τις διαδικασίες πώλησης. Σύμφωνα με τα λόγια της ίδιας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, “οι πλατφόρμες συναλλαγών έχουν σχεδιαστεί για να μεταφέρουν την πολυπλοκότητα της αλληλεπίδρασης με πολλούς πιθανούς επενδυτές από τον πωλητή σε μια ειδικά κατασκευασμένη πλατφόρμα”.

Οι κατευθυντήριες γραμμές είναι περιεκτικές. Σε αυτό το άρθρο ο στόχος μας είναι να συνοψίσουμε την πρακτική εφαρμογή των κατευθυντήριων γραμμών των επτά σταδίων και την ευθυγράμμιση με την πλατφόρμα Debitos. Οι συμμετέχοντες στην αγορά δεν είναι υποχρεωμένοι, αλλά τους συστήνεται να υιοθετήσουν αυτές τις κατευθυντήριες γραμμές  για να διασφαλίσουν επιτυχή αποτελέσματα και να βελτιώσουν την αποτελεσματικότητα και τη διαφάνεια.

 

  1. Δόμηση συναλλαγών: Επιλογή Χαρτοφυλακίου

 

Το πρώτο στάδιο επικεντρώνεται στη συγκρότηση ενός εμπορεύσιμου χαρτοφυλακίου για την προσέλκυση αγοραστών, με την επιτυχία να σχετίζεται με τη βεβαιότητα εκτέλεσης. Οι κατευθυντήριες γραμμές σημειώνουν ότι οι πωλητές πρέπει να εξετάζουν τους διαθέσιμους εσωτερικούς πόρους και την πιθανή ανάγκη για εξωτερικούς παρόχους υπηρεσιών, ιδίως πλατφόρμες συναλλαγών. Αρκετές ερωτήσεις τίθενται για να βοηθήσουν τους πωλητές να αποφασίσουν για την ανάγκη εμπλοκής ενός εξωτερικού παρόχου υπηρεσιών. Αυτές περιλαμβάνουν την αξιολόγηση του κατά πόσο οι πωλητές διαθέτουν επαρκή εσωτερική τεχνογνωσία για τη διαχείριση μιας διαδικασίας πώλησης, συμπεριλαμβανομένης της δόμησης ενός data room, της διαχείρισης μιας διαδικασίας δέουσας επιμέλειας και της οργάνωσης μιας βάσης δεδομένων επενδυτών.

Για τους περισσότερους πωλητές ΜΕΔ, η απάντηση θα είναι αρνητική, καθώς η τεχνογνωσία αυτή ξεφεύγει από τα όρια των εμπορικών τους δραστηριοτήτων. Η πλατφόρμα της Debitos καλύπτει όλες αυτές τις απαιτήσεις και ακόμη περισσότερες.

Οι κατευθυντήριες γραμμές συνιστούν τη σύσταση μιας ανεξάρτητης εξειδικευμένης ομάδας συναλλαγών για τη διενέργεια αποτελεσματικών συναλλαγών πώλησης ΜΕΔ, με γνώσεις “σχετικά με τις αγορές ΜΕΔ και εμπειρία στη δυναμική της αγοράς σε διάφορες χώρες/δικαιοδοσίες”. Μια τέτοια ομάδα, συνεχίζουν οι κατευθυντήριες γραμμές, θα μπορούσε να παρέχει συμβουλές για την επιλογή χαρτοφυλακίου ΜΕΔ. Η Debitos προσφέρει ολοκληρωμένη αυτή την τεχνογνωσία και πληροί ένα ευρύτερο φάσμα απαιτήσεων σε σχέση με άλλους αναφερόμενους εξωτερικούς παρόχους υπηρεσιών (π.χ. χρηματοοικονομικούς, νομικούς, φορολογικούς και τεχνικούς συμβούλους).

Η πλατφόρμα της Debitos ψηφιοποιεί ολόκληρη τη διαδικασία πώλησης ΜΕΔ από το πρώτο έως το έβδομο στάδιο, μειώνοντας το χρόνο διάθεσης και παρέχοντας πρόσβαση σε περισσότερους από 1.700 εξειδικευμένους εγγεγραμμένους επενδυτές σε όλη την Ευρώπη. Για την υποστήριξη της επιλογής χαρτοφυλακίου, η Debitos παρέχει αναλύσεις που σχετίζονται με τον ειδικό ανταγωνισμό ρευστότητας και τιμές αναφοράς σε διάφορες χώρες, κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων και μεγέθη, ώστε να συμβουλεύει τον πωλητή σχετικά με τον τρόπο επιλογής ενός κατάλληλου χαρτοφυλακίου για το αναμενόμενο αποτέλεσμα.

 

  1. Φάση προετοιμασίας

 

Αυτό το στάδιο αναφέρεται στον καθορισμό των βημάτων της διαδικασίας πώλησης (συμπεριλαμβανομένου του εάν η διαδικασία είναι Στοχευμένη Δημοπρασία ή Πώληση με Διαπραγμάτευση), του χρονοδιαγράμματος και της συγκέντρωσης εγγράφων, του Data Tape, της δημιουργίας virtual data room (VDR) και προετοιμασίας μιας Σύμβασης Εμπιστευτικότητας (NDA) και της Σύμβασης Αγοραπωλησίας Δανείων (LSPA).

 

Η Debitos μπορεί να διαχειριστεί αυτό το στάδιο για τους πωλητές ΜΕΔ. Ειδικότερα, μπορεί να υποστηρίξει την προετοιμασία Data Tape για συγκεκριμένα περιουσιακά στοιχεία σύμφωνα με τα προσαρμοσμένα πρότυπα των πωλητών ή ευθυγραμμισμένα με τα πρότυπα για ΜΕΔ της ΕΑΤ, καθώς και τη συλλογή, οργάνωση και παρουσίαση όλων των εγγράφων σε ένα πλήρως ενσωματωμένο, ασφαλές VDR εντός της πλατφόρμας μας. Η εμπειρία της Debitos στη διαχείριση συναλλαγών ΜΕΔ ενισχύει την ικανότητα εντοπισμού και παροχής των απαιτούμενων πληροφοριών σε διαφορετικές χώρες και κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων και παρέχει έτοιμες προς χρήση δομές VDR. Η Debitos μπορεί να προλαμβάνει τις ερωτήσεις των υποψήφιων αγοραστών με συγκεκριμένες πληροφορίες/προαπαιτούμενα δεδομένα. Όσο πιο ακριβείς και συναφείς οι πληροφορίες τόσο μεταφράζονται σε χαμηλότερο spread προσφοράς-ζήτησης στις συναλλαγές ΜΕΔ και σε αυξημένη πιθανότητα εκτέλεσης. Παράλληλα, στην πλατφόρμα της Debitos υπάρχουν διαθέσιμα πρότυπα σύμφωνα με τις βέλτιστες πρακτικές για SPAs και NDAs.

Οι κατευθυντήριες γραμμές συνιστούν την υιοθέτηση των προτύπων δεδομένων ΜΕΔ της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (ΕΑΤ), τα οποία θα καταστούν υποχρεωτικά το 2023. Η Debitos συμμορφώνεται ήδη πλήρως με τα πρότυπα της ΕΑΤ.

 

  1. Φάση πριν από τη διάθεση στην αγορά

 

Το στάδιο αυτό επικεντρώνεται στην αξιολόγηση της ζήτησης της αγοράς για το χαρτοφυλάκιο παράλληλα με διάφορες προπαρασκευαστικές δραστηριότητες πώλησης (π.χ. αρχική έρευνα για τον εντοπισμό των υποψήφιων αγοραστών, teaser του χαρτοφυλακίου, information memorandum, process letter και προσχέδιο του LSPA).

Ξεκινώντας από τη δομή δεδομένων της Φάσης προετοιμασίας, η Debitos μπορεί να δημιουργήσει γραφικές απεικονίσεις του χαρτοφυλακίου, το teaser, το information memorandum και το process letter. Μετά την επιλογή των επικρατέστερων επενδυτών για τη Μη Δεσμευτική Φάση (Φάση 1), η Debitos δρομολογεί αυτόματα τη διανομή προσκλήσεων προς τους επενδυτές με ασφαλείς συνδέσμους προς τη σελίδα συναλλαγής, το NDA και τα πρόσθετα έγγραφα.

Η Debitos παρέχει μια κεντροποιημένη διαδικασία onboarding για τη διαχείριση της συλλογής NDA και τη συνεχή διαχείριση του onboarding ενδιαφερόμενων επενδυτών.

 

  1. Μη δεσμευτική φάση (Φάση 1)

 

Στη φάση της μη δεσμευτικής προσφοράς, οι κατευθυντήριες γραμμές περιγράφουν τη διαδικασία για τη διασφάλιση μιας ισότιμης, διαφανούς διαδικασίας πώλησης χωρίς να ευνοείται κανένα μέρος. Κατά τη φάση αυτή, οι κατευθυντήριες γραμμές συνιστούν εξωτερικούς παρόχους υπηρεσιών, όπως πλατφόρμες συναλλαγών, οι οποίες θα μπορούσαν να βοηθήσουν στη διαχείριση των ερωτήσεων των επενδυτών με κεντρικοποιημένο τρόπο, καθιστώντας όλες τις πληροφορίες διαθέσιμες στους προσκεκλημένους επενδυτές σε μια κεντρική σελίδα συναλλαγών. Η Debitos εκτελεί αυτή τη διαδικασία με την έξυπνη διαχείριση όλων των συμμετεχόντων σε μία Ευρεία Δημοπρασία μέσω μιας κεντρικής πλατφόρμας με διαχείριση των δικαιωμάτων πρόσβασης. Οι Πωλητές και οι Αγοραστές ενημερώνονται αυτόματα για νέες ερωτήσεις/απαντήσεις και άλλες αλλαγές στο VDR μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Η φόρμα ενδεικτικής προσφοράς διατίθεται στη σελίδα συναλλαγής εντός της πλατφόρμας Debitos.  Στο τέλος της Φάσης 1, όλα τα εύρη ενδεικτικών προσφορών συνοψίζονται με συγκεκριμένες πληροφορίες για τους επενδυτές και παρέχονται με ασφαλή και βολικό τρόπο για ανάλυση από τον πωλητή, ώστε να υποστηριχθεί η διαδικασία της Φάσης Δεσμευτικής Προσφοράς (Φάση 2).

 

  1. Δεσμευτική φάση (Φάση 2)

 

Η φάση αυτή περιλαμβάνει τα τελευταία βήματα που απαιτούνται για τη λήψη δεσμευτικών προσφορών από επιλεγμένους επενδυτές. Μετά την εξέταση των Μη Δεσμευτικών Προσφορών της Φάσης 1, η Debitos συμβουλεύει τον πωλητή σχετικά με τη λίστα με τους επικρατέστερους επενδυτές της Φάσης 2. Η Debitos μπορεί να αντιπροσωπεύσει τον πωλητή για να υποστηρίξει τη συγκέντρωση σχολίων από τους επενδυτές της Φάσης 1 και την παροχή περισσότερων δεδομένων/εγγράφων για την τελική δέουσα επιμέλεια.

Επιπλέον, σε αυτό το στάδιο, οριστικοποιείται η συγκρότηση του χαρτοφυλακίου, τα αιτήματα δεδομένων και πληροφοριών, καθώς και τα ενδεχόμενα υπο-χαρτοφυλάκια. Για τις τελικές προσφορές, η Debitos υποστηρίζει δύο πρωταρχικές διαδικασίες υποβολής προσφορών – Βρετανική Δημοπρασία και Δημοπρασία Σφραγισμένων Προσφορών για τη μεγιστοποίηση της τιμής για τον πωλητή. Αυτές οι δύο διαδικασίες υποβολής προσφορών είναι ευθυγραμμισμένες με τις βέλτιστες κανονιστικές πρακτικές, γεγονός που βελτιώνει την πιθανότητα επιτυχούς εκτέλεσης της συναλλαγής. Στη Φάση 2, ορισμένοι όροι προσφοράς (π.χ. τιμή, προτεινόμενες αλλαγές στο SPA) μπορούν να ανταλλάσσονται μέσω της πλατφόρμας της Debitos.

Μετά την εξέταση όλων των Δεσμευτικών Προσφορών και τον προσδιορισμό του προτιμώμενου επενδυτή ή του πλειοδότη σε μια Βρετανική Δημοπρασία, ο πωλητής θα εισέλθει στη φάση Υπογραφής & Ολοκλήρωσης.

 

  1. & 7. Υπογραφή της συναλλαγής και ολοκλήρωση & μετά την ολοκλήρωση

 

Αυτές οι δύο τελευταίες φάσεις αποτελούν μια συλλογική προσπάθεια μεταξύ του πωλητή και του αγοραστή, με την υποστήριξη εξωτερικών παρόχων υπηρεσιών, για τον περιορισμό των διαφωνιών της τελευταίας στιγμής, και των επαναδιαπραγματεύσεων για την τιμή και το χαρτοφυλάκιο. Οι κατευθυντήριες γραμμές υπογραμμίζουν τα πλεονεκτήματα των πλατφορμών συναλλαγών ΜΕΔ, επειδή συμβάλλουν στην προσέγγιση ενός ευρύτερου φάσματος επενδυτών από πολλές χώρες και στην καταγραφή μιας τελικής προσφοράς με συγκεκριμένους όρους προσφοράς. Οι  Γενικοί Όροι & Προϋποθέσεις της πλατφόρμας Debitos δεν αφήνουν πολλά περιθώρια για διαφωνίες επί της αρχής μετά την αποδοχή μιας τελικής προσφοράς. Η ομάδα της Debitos βοηθάει στα τελευταία βήματα της Υπογραφής & Διακανονισμού και συντονίζει τη διαδικασία μέχρι την ολοκλήρωσή της.

Μαζί με ένα επιλεγμένο εξειδικευμένο μείγμα παραγόντων της αγοράς, η ομάδα της Debitos συμβούλευσε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στη δημιουργία αυτών των κατευθυντήριων γραμμών ως πρότυπο της αγοράς για να συμβάλει στη θεσμοθέτηση της δευτερογενούς αγοράς ΜΕΔ. Η Debitos υποστηρίζει ιδιαίτερα αυτές τις κατευθυντήριες γραμμές και η πλατφόρμα είναι ήδη πλήρως συμβατή, καθώς στοχεύουμε στην ενίσχυση της συναίνεσης σε ολόκληρο τον κλάδο της δευτερογενούς αγοράς ΜΕΔ. Η δευτερογενής αγορά ΜΕΔ εντός της αγοράς της ΕΕ εξακολουθεί να είναι σε μεγάλο βαθμό μη εποπτευόμενη, γεγονός που καθιστά τις κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής τόσο πολύτιμες, καθώς συμβάλλουν στη διάρθρωση της αγοράς. Οι κατευθυντήριες γραμμές αυτές τυποποιούν τις βέλτιστες πρακτικές πώλησης ΜΕΔ και οι πλατφόρμες συναλλαγών έχουν σημαντικό ρόλο να διαδραματίσουν σε αυτή τη διαδικασία. Έχουν ήδη αποδειχθεί αποτελεσματικό εργαλείο για την επίτευξη της απομόχλευσης των ΜΕΔ. Αναμένουμε ότι τα οφέλη θα είναι πιο εμφανή με την πάροδο του χρόνου – από την εμβάθυνση της διαφάνειας, την προβλεψιμότητα της διαδικασίας και την τυποποιημένη δομή των δεδομένων έως την προσέλκυση ευρύτερης δεξαμενής επενδυτών και κεφαλαίων και τη μείωση του spread προσφοράς-ζήτησης στις συναλλαγές.

Αν θέλετε να μάθετε περισσότερα για την πλατφόρμα Debitos και για το πώς μπορούμε να διαχειριστούμε τη διαδικασία δευτερογενούς πώλησης των ΜΕΔ σας, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας σήμερα. Θα χαρούμε να υποστηρίξουμε τη συναλλαγή σας και να βοηθήσουμε τον οργανισμό σας να επιτύχει την καλύτερη δυνατή ανάκτηση και να υλοποιήσει μια αποτελεσματική διαδικασία πώλησης.

Η ανάρτηση αυτή έγινε από τον/τηνTimur Peters

Timur Peters is the founder of Debitos GmbH. He holds a diploma in finance and law. He has more than 10 years’ experience in the range of finance.
Before Founding Debitos Timur Peters was responsible in the distribution of Software for Banks and Financial Institutions for Comarch for the D/A/CH Region. Next to this he has worked for several years as a self employed Project Consultant in the area of Financing of Litigation cases, Peer2-Peer Credit Marketplaces and other online projects for financial institutions.

Website:
https://www.debitos.com

(Δικαιώματα εικόνων: https://www.istockphoto.com/de/portfolio/amtitus)

Leave a Reply

επιστροφή

Debitos Newsletter

Subscribe now for the Debitos-Newsletter to stay up to date about all upcoming Highlights.

Sign up here