Συχνές Ερωτήσεις

Γνωρίζει ο πωλητής ποιοι υποβάλλουν προσφορά;

Ο πωλητής έχει τον πλήρη έλεγχο και μπορεί να επιλέξει μεταξύ πλειστηριασμού ανοιχτού ή κλειστού τύπου. Στην περίπτωση πλειστηριασμού ανοιχτού τύπου, οποιοσδήποτε καταχωρημένος επενδυτής μπορεί να υποβάλλει προσφορές. Στην περίπτωση πλειστηριασμού κλειστού τύπου, ο πωλητής καθορίζει ποιοι επενδυτές προσκαλούνται στον πλειστηριασμό.

Γνωρίζει ο αγοραστής τον πωλητή;

Οι πιθανοί προσφέροντες οι οποίοι έχουν πρόσβαση στη βάση δεδομένων (dataroom) γνωρίζουν επίσης τον πωλητή.

Μπορεί ο πωλητής να ορίσει ένα ελάχιστο τίμημα;

Για κάθε προσφορά που υποβάλλεται μέσω της Debitos, ο πωλητής ορίζει ένα μεμονωμένο ελάχιστο τίμημα. Οι προσφέροντες δεν γνωρίζουν το ποσό του ελάχιστου τιμήματος παρά μόνο όταν η προσφορά τους το υπερβαίνει.

Τι συμβαίνει στην περίπτωση που δεν επιτευχθεί το ελάχιστο τίμημα;

Εάν δεν προσφερθεί το ελάχιστο τίμημα που έχει ορίσει ο πωλητής, δεν πραγματοποιείται καμία συναλλαγή. Ωστόσο, ο πωλητής έχει τη δυνατότητα να επανεκκινήσει τη διαδικασία πλειστηριασμού με σταθερό τίμημα με βάση την αρχή της προτεραιότητας (δυνατότητα «άμεσης αγοράς»).

Πώς ορίζεται το ελάχιστο τίμημα;

Το ελάχιστο τίμημα ορίζεται από τον πωλητή και πρέπει να αντανακλά την αγοραία αξία.

Πώς ορίζεται η τιμή της πρώτης προσφοράς;

Κάθε πλειστηριασμός έχει μια τιμή έναρξης στην οποία μπορούν να υποβληθούν οι πρώτες προσφορές. Η τιμή αυτή εξαρτάται από τη δομή της προσφοράς και ορίζεται από την Debitos.

Πόσο διαρκεί μια μέση δημοπρασία Debitos;

Ο πωλητής καθορίζει τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς του. Ανάλογα με το εύρος της νομικής επανεξέτασης, μια δημοπρασία μπορεί να διαρκέσει δύο έως οκτώ εβδομάδες.

Τι συμβαίνει στην περίπτωση που υποβληθούν προσφορές ακριβώς πριν από τη λήξη του πλειστηριασμού;

Εάν κάποιος επενδυτής υποβάλει την προσφορά του τα τελευταία τρία λεπτά του πλειστηριασμού, ο πλειστηριασμός παρατείνεται αυτομάτως κατά τρία λεπτά. Έτσι παρέχεται η δυνατότητα σε κάθε προσφέροντα να υποβάλει την υψηλότερη προσφορά.

Πότε διενεργείται η διαπραγμάτευση της σύμβασης αγοράς και εκχώρησης;

Η διαδικασία πώλησης μέσω της Debitos αποτρέπει της μακροσκελείς διαπραγματεύσεις των συμβάσεων. Αντ’ αυτού, ο πωλητής θέτει στη διάθεση των προσφερόντων τη σύμβαση αγοράς και εκχώρησης στα πλαίσια του νομικού ελέγχου. Για τα μη εξασφαλισμένα δάνεια, η Debitos παρέχει στους ενδιαφερομένους ένα τυποποιημένο πρότυπο σύμβασης.

Τι είδους πληροφορίες παρέχονται στη βάση δεδομένων;

Γενικά: Μεγαλύτερος όγκος πληροφοριών οδηγεί σε υψηλότερο τίμημα. Ο πωλητής μπορεί είτε να χρησιμοποιήσει τα πρότυπα αρχεία που παρέχονται από την Debitos είτε να παράσχει δικά του αρχεία.

Πώς διασφαλίζει η Debitos την προστασία των δεδομένων;

Η Debitos συμμορφώνεται με τον Ομοσπονδιακό Νόμο περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Όλα τα δεδομένα αποθηκεύονται σε ένα μηχανογραφικό κέντρο στη Ευρώπη, το οποίο πληροί τις πλέον αυστηρές προδιαγραφές του γερμανικού Νόμου περί Τραπεζικών Εργασιών (Kreditwesengesetz). Επίσης, εφαρμόζεται κρυπτογράφηση 256-bit SSL κατά τη διαβίβαση των δεδομένων. Όλοι οι χρήστες της πλατφόρμας υπόκεινται στους όρους προστασίας δεδομένων.

Ποιος βαρύνεται με τα σχετικά έξοδα;

Εκτός από την προμήθεια που οφείλεται σε περίπτωση αποδοχής προσφοράς (προμήθεια αποστολής), οφείλεται το λεγόμενο τέλος καταχώρησης 5.000 ευρώ όταν οι αξιώσεις τοποθετούνται στην πλατφόρμα μας Ο πωλητής φέρει το τέλος καταχώρισης. Ο Πωλητής θα πληρώσει το τέλος αποστολής, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά στην προσφορά πωλήσεων ότι ο Αγοραστής θα καταβάλει το εν λόγω τέλος αποστολής. Το ποσό των τελών μπορεί να προβληθεί στον ιστότοπο.